เงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งาน

 

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการ ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือกระทำในนามนิติบุคคล (ผู้ใช้บริการ) และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (ผู้ให้บริการ) ในการเข้าและใช้บริการฐานข้อมูล https://preventpandemics.org รวมถึงโซเชียลมีเดียรูปแบบอื่นๆ เช่น ช่องโซเชียลมีเดีย ฐานข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ หรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลนั้น (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”) ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเมื่อเข้าถึงไซต์ต่างๆ ผู้ใช้บริการได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงการใช้งาน หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานไซต์และต้องยุติการใช้บริการทันที

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมถึงเอกสารอื่นใดที่อาจมีการโพสต์บนฐานข้อมูล รวมอยู่ในเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานตามที่ได้อ้างอิงไว้ เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ใช้บริการมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้รับถึงข้อมูลใหม่ๆ ในการนี้ หากผู้ใช้บริการยังคงมีการใช้บริการหลังจากวันที่ได้มีการโพสต์ข้อตกลงการใช้งาน ผู้ใช้บริการจะถือว่าได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ต่อข้อตกลงการใช้งานดังกล่าวโดยปริยาย

 

ข้อมูลที่มีบนไซต์ไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจกจ่ายหรือนำไปใช้โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าในเขตอำนาจศาลหรือประเทศใดที่ซึ่งอาจมีข้อขัดแย้งทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือต้องการให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนภายใต้เขตอำนาจศาลหรือประเทศใดๆ ผู้ใช้บริการดังกล่าวที่เลือกที่จะเข้าถึงไซต์จากพื้นที่อื่นจะถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากการตัดสินใจด้วยตนเองและมีความผูกพันแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นในขอบเขตที่กฎหมายนั้นบังคับใช้

 

__________

 

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

 

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ไซต์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราอันรวมถึงซอร์สโค้ด ดาต้าเบส การใช้งาน ซอฟ์แวร์ การออกแบบเว็บไซต์ เสียง วีดีโอ ข้อความ รูปภาพ หรือกราฟฟิคทั้งหมดบนไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียก “เนื้อหา”) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการให้บริการ รวมถึงโลโก้ที่ปรากฎในที่นั้น (“เครื่องหมาย”) เป็นทรัพย์สินและได้รับการควบคุมโดยเราหรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากเรา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้ารวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าไม่เป็นธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายสิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศอื่นๆ เนื้อหาและเครื่องหมายที่ปรากฎบนไซต์ “ตามที่เป็นอยู่” มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งาน ไม่มีส่วนใดของไซต์หรือเนื้อหาหรือเครื่องหมายจะได้รับอนุญาตให้คัดลอก ทำซ้ำ สรุป ตีพิมพ์ อัพโหลด โพสต์ นำไปจัดแสดง เข้ารหัส แปล ส่งต่อ แจกจ่าย ขาย ให้การอนุญาต หรือการกระทำอื่นใดอันเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยปราศจากการได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราเท่านั้น

 

เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการบนไซต์ เนื้อหา และเครื่องหมาย

 

การใช้ยูสเซอร์

 

ในการใช้งานไซต์นี้ ผู้ใช้บริการแสดงตัวและรับประกันว่า (1) ผู้ใช้บริการมีอำนาจทางกฎหมายและตกลงที่จะปฎิบัตืตามข้อตกลงการใช้งาน (2) ผู้ใช้บริการไม่ได้เป็นผู้เยาว์ในเขตอำนาจศาลที่ตนอาศัยอยู่ (3) ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าไซต์โดยใช้ระบบปฎัติการอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ สคริปท์ หรืออย่างอื่น (4) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต (5) ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ทำผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการและปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์)

 

สิ่งที่ห้ามทำ

 

ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่วัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ ไซต์นี้ไม่อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะเจาะจงจากทางเราเท่านั้น สามารถใช้ร่วมกับความพยายามในเชิงพาณิชย์ใด ๆ ยกเว้นเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองหรือรับรองโดยเฉพาะจากเราเท่านั้น

 

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้ :

 1. การดึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากระบบเพื่อสร้างหรือประมวลผลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม การจัดเก็บ การรวบรวม การทำเป็นฐานข้อมูล หรือข้อแนะนำใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 2. หลีกเลี่ยง ปิดการใช้งาน หรือขัดขวางคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของไซต์รวมถึงคุณสมบัติที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้หรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ หรือบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้งานไซต์และ/หรือเนื้อหาที่อยู่ในนั้น
 3. การดูหมิ่น ทำให้เสื่อมเสีย หรือเป็นอันตราย ตามดุลพินิจของเราและ/หรือของไซต์
 4. ใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากไซต์เพื่อก่อกวน ล่วงละเมิด หรือทำอันตรายต่อบุคคลอื่น
 5. ใช้ไซต์ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 6. ใช้ไซต์เพื่อโฆษณาหรือเสนอขายสินค้าและบริการ
 7. มีส่วนร่วมในการกำหนดโครงสร้างหรือการเชื่อมโยงไปยังไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 8. อัพโหลดหรือส่ง (หรือพยายามอัพโหลดหรือส่ง) ไวรัส Trojan horses หรือวัสดุอื่น ๆ รวมถึงการใช้อักษรตัวใหญ่และสแปมมากเกินไป (การโพสต์ข้อความซ้ำๆ) ซึ่งรบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของผู้ใช้บริการไซต์ฝ่ายใดก็ตาม หรือปรับเปลี่ยน ลดทอน ยุ่งยาก ขัดขวาง หรือรบกวนการใช้งานคุณสมบัติการทำงานหรือการบำรุงรักษาไซต์
 9. มีส่วนร่วมในการใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น การใช้สคริปต์เพื่อส่งความคิดเห็นหรือข้อความ หรือการใช้การขุดค้นข้อมูล หุ่นยนต์ หรือเครื่องมือเพื่อรวบรวมและดึงข้อมูลในลักษณะดังกล่าว
 10. ลบลิขสิทธิ์หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจากเนื้อหาใด ๆ ก็ตาม ฃ
 11. อัปโหลดหรือส่ง (หรือพยายามอัพโหลดหรือส่ง) วัสดุใด ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกการรวบรวมหรือส่งข้อมูลแบบรับเข้าและส่งออก รวมถึง ปราศจากข้อจำกัดใดๆ รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิกที่ชัดเจน (“gifs”) พิกเซล 1 × 1 เว็บบั๊ก คุกกี้ หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน (บางครั้งเรียกว่า “สปายแวร์” หรือ “กลไกการรวบรวมข้อมูลแฝง” หรือ “pcms”)
 12. รบกวน ขัดขวาง หรือสร้างภาระที่ไม่เหมาะสมบนไซต์หรือเครือข่ายหรือบริการที่เชื่อมต่อกับไซต์
 13. ความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการใด ๆ ของไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงไซต์หรือส่วนใด ๆ ของไซต์
 14. คัดลอกหรือปรับซอฟต์แวร์ของไซต์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ Flash, PHP, HTML, JavaScript หรือรหัสอื่น ๆ
 15. ถอดรหัส แยกส่วน ถอดองค์ประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ประกอบด้วยหรือทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของไซต์
 16. เว้นแต่อาจเป็นผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหามาตรฐานหรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ การใช้ การเรียกใช้ การพัฒนา หรือแจกจ่ายระบบอัตโนมัติใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะสไปเดอร์หุ่นยนต์ เครื่องมือกลโกง สแครปเปอร์ หรือเครื่องอ่านแบบออฟไลน์ที่เข้าถึงไซต์ หรือใช้ หรือเปิดใช้งานสคริปต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ
 17. ใช้ตัวแทนเพื่อซื้อหรือจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าบนไซต์
 18. ใช้ไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการรวบรวมชื่อผู้ใช้และ/หรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยวิธีอัตโนมัติหรือเป็นเท็จ
 19. ใช้ไซต์เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามใด ๆ ในการแข่งขันกับเราหรือใช้ไซต์และ/หรือเนื้อหาสำหรับความพยายามในการสร้างรายได้หรือเป็นไปเพื่อการค้า

 

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ

 

ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ [/ลิงค์] ไซต์ไม่ได้เสนอให้ผู้ใช้บริการส่งหรือโพสต์เนื้อหา เราอาจเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสร้าง ส่ง โพสต์ แสดง โอนถ่าย เสนอ ตีพิมพ์ แจกจ่าย หรือกระจายเนื้อหา ให้เราหรือบนไซต์ได้ตามที่เราอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่มาจำกัดเฉพาะข้อความ ลายลักษณ์อักษร วีดีโอ เสียง รูปภาพ กราฟฟิค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลส่วนบุคคล หรือวัสดุอื่น (เรียกรวมกันว่า “การมีส่วนร่วม”) การมีส่วนร่วมสามารถมองเห็นได้ได้โดยผู้ใช้บริการรายอื่นของไซต์และผ่านทางไซต์บุคคลที่สาม ดังนั้น การสนับสนุนใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการถ่ายโอนให้อาจได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ เมื่อคุณสร้างหรือทำให้มีส่วนร่วมใด ๆ ผู้ใช้บริการจึงให้การรับรองและรับประกันว่า:

 

 1. การสร้าง การแจกจ่าย การถ่ายโอน การนำออกแสดงในที่สาธารณะ หรือนำเสนอ และการเข้าถึง การดาวน์โหลด หรือ การคัดลอกผลงานของผู้ใช้บริการจะไม่ได้และจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิทางศีลธรรมของบุคคลที่สามใด ๆ
 2. ผู้ใช้บริการเป็นผู้สร้างและเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจในการเข้าใช้งาน สิทธิ์ ความยินยอม การเผยแพร่และการอนุญาตที่จำเป็นในการใช้และให้สิทธิ์เรา ไซต์ และผู้ใช้บริการอื่น ๆ ของไซต์เพื่อใช้ผลงานการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในลักษณะใดก็ตามอันเป็นไปตามที่ไซต์พิจารณาและข้อตกลงการใช้งาน
 3. ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร การเผยแพร่ และ/หรือได้รับอนุญาตจากแต่ละบุคคลและทุกคนที่สามารถระบุตัวตนได้ในผลงานการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ชื่อหรือรูปภาพของแต่ละบุคคลโดยในลักษณะใดก็ตามอันเป็นไปตามที่ไซต์พิจารณาและข้อตกลงการใช้งาน
 4. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการต้องไม่ใช่ข่อความเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือถูกทำให้เข้าใจผิด
 5. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการจะไม่ถูกนำไปใช้ในการโฆษณาที่ไม่ได้วางแผนหรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น สื่อส่งเสริมการขาย รูปแบบการลงทุนที่มีการจ่ายผลตอบแทนที่สูงผิดปกติ จดหมายลูกโซ่ การส่งอีเมลที่มีข้อความโฆษณา จดหมายเวียน หรือการชักชวนในรูปแบบอื่น ๆ
 6. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการจะไม่ใช่เป็นไปในเชิงลามกอนาจาร กระตุ้นกำหนัด โสโครก ใช้ความรุนแรง ก่อกวน กลั่นแกล้ง ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หรือเป็นที่รังเกียจ (เป็นไปตามที่เรากำหนด)
 7. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการจะต้องไม่เป็นไปเพื่อการเยาะเย้ย ถากถาง ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือทำร้ายใครก็ตาม
 8. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการจะไม่สนับสนุนการโค่นล้มของรัฐบาลใด ๆ หรือปลุกระดม ส่งเสริม หรือข่มขู่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
 9. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎใด ๆ ที่บังคับใช้
 10. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการจะไม่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเผยแพร่ของบุคคลที่สามใด ๆ
 11. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการจะไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือใช้ประโยชน์จากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในพฤติการณ์ที่มีการล่วงละเมิดทางเพศหรือใช้ความรุนแรง
 12. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการจะไม่ละเมิดกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพอนาจารของผู้เยาว์หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขสภาวะหรือความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เยาว์
 13. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการไม่รวมถึงความคิดเห็นที่น่ารังเกียจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางร่างกาย
 14. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการจะไม่เป็นการละเมิดหรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงการใช้งาน หรือกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

การใช้งานไซต์ใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดข้างต้นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้และอาจส่งผลให้มีการยุติหรือระงับสิทธิ์ของผู้ใช้บริการในการใช้งานไซต์

 

 

การอนุญาตการมีส่วนร่วม

 

ผู้ใช้บริการและไซต์ตกลงร่วมกันว่าเราอาจเข้าถึง จัดเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและการตัวเลือกของผู้ใช้บริการ (รวมถึงการตั้งค่า)

 

ในการส่งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับไซต์ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเราสามารถใช้และแบ่งปันข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ต้องใช้มาตรการชดเชยให้แก่ผู้ใช้บริการ

 

เราจะไม่ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยังคงความเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ต่อการมีส่วนร่วมทั้งหมด อันรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อความหรือการแสดงตัวตนในการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการที่ทำขึ้นในพื้นที่ใด ๆ บนไซต์ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการบนไซต์ และผู้ใช้บริการตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะแยกเราจากความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งหมดเพื่อละเว้นจากการดำเนินการทางกฎหมายกับเราเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ

 

การส่งข้อมูล

 

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าคำถาม ความคิดเห็น คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ความคิด หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ (“การส่งข้อมูล”) ที่ผู้ใช้บริการส่งให้กับเรานั้นไม่ใช่ความลับและจะกลายเป็นทรัพย์สินของเราแต่เพียงผู้เดียว เราจะเป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งานและการเผยแพร่ผลงานที่ส่งให้อย่างไม่จำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ทางการค้า หรืออื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือชดเชยอื่นใด ผู้ใช้บริการสละสิทธิทางศีลธรรมทั้งหมดสำหรับการส่งข้อมูลดังกล่าว และผู้ใช้บริการขอรับประกันว่าการส่งข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยสมบูรณ์หรือผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะส่งข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่มีการไล่เบี้ยกับเราสำหรับการกล่าวหาหรือการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือการยักยอกสิทธิทางทรัพย์สินใด ๆ ในการส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการ

 

การจัดการไซต์

 

เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่ใช่ข้อผูกพันทางกฎหมายในการ: (1) ตรวจสอบไซต์สำหรับการละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้; (2) ดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวกับผู้ที่ฝ่าฝืนการใช้กฎหมายหรือข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรายงานผู้ใช้บริการดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้รักษากฎหมาย (3) เรามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจ โดยไม่จำกัดในการปฎิเสธ จำกัดการเข้าถึง ควบคุมการให้บริการ หรือจำกัดการใช้งาน (เท่าที่เป็นไปได้ทางเทคโนโลยี) ต่อการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการหรือส่วนอื่นใดของผู้ใช้บริการ (4) การแจ้งเตือนหรือความรับผิดชอบในการลบออกจากไซต์หรือปิดการใช้งานไฟล์และเนื้อหาทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือเป็นภาระต่อระบบของเรา ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่จำกัด (5) จัดการไซต์ในลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเราและเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำงานที่เหมาะสมของไซต์

 

นโยบายตวามเป็นส่วนตัว

 

เราใส่ใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ : https://preventpandemics.org/privacy-policy โดยการใช้บริการไซต์นี้ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ โปรดทราบว่าไซต์นั้นโฮสต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หากผู้ใช้บริการเข้าถึงไซต์จากภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกด้วยกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีการควบคุมการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งาน หรือการเปิดเผยที่แตกต่างจากกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานไซต์ต่อไป ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกถ่ายโอนและดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาและการสิ้นสุด

 

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่ผู้ใช้บริการใช้งานไซต์ โดยไม่มีข้อจำกัดอื่นใดในข้อกำหนดด้านระยะเวลาและการสิ้นสุด เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดในการปฏิเสธการเข้าถึงและใช้งานไซต์ (รวมถึงการระงับที่อยู่ IP บางส่วน) ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการฝ่าฝืนการเป็นตัวแทน การรับประกัน หรือสัญญาร่วมกันใด ๆที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานหรือกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อบังคับใด ๆ เรามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการใช้งานหรือมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในไซต์หรือลบเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ผู้ใช้บริการโพสต์ไว้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีการเตือนล่วงหน้า

 

หากเรายุติหรือระงับบัญชีของผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ใช้บริการจะถูกห้ามไม่ให้ลงทะเบียนและสร้างบัญชีใหม่ภายใต้ชื่อของผู้ช้บริการ ชื่อปลอม หรือยืมชื่อของบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะทำหน้าที่ในนามของบุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม นอกเหนือจากการยกเลิกหรือระงับบัญชีของผู้ใช้บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการดำเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญาและทางกฎหมายอื่นๆ

 

การดัดแปลงและการแก้ไข

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขอหรือลบเนื้อหาของไซต์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตา มเราไม่มีข้อผูกมัดในการอัพเดทข้อมูลใด ๆ บนไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ยุติทั้งหมดหรือบางส่วนของไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา เราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงราคา ระงับ หรือยกเลิกไซต์

 

เราไม่สามารถรับประกันว่าไซต์จะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เราอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับไซต์ที่ทำให้เกิดการขัดจังหวะ ล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต ระงับ หยุดชั่วคราว หรือแก้ไขไซต์ได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ผู้ใช้บริการตกลงว่าเราจะไม่รับผิดใด ๆ สำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความไม่สะดวกที่เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานไซต์ในช่วงเวลาที่ไซต์อาจทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือหยุดการทำงาน ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ที่จะถูกตีความว่าเป็นการบังคับให้เราดูแล สนับสนุนไซต์ การแก้ไข การปรับปรุง หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

กฎหมายที่บังคับใช้

 

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้และการใช้งานไซต์ของผู้ใช้บริการอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของ District of Columbia ที่ใช้บังคับกับข้อตกลงที่ทำขึ้นและจะต้องดำเนินการทั้งหมดภายใน District of Columbia โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย

 

กระบวนการระงับข้อพิพาท

 

การดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการหรือเรา (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบุคคล” และ “บุคคล”) จะเริ่มหรือดำเนินคดีในศาลของรัฐและรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในเขตโคลัมเบียและกลุ่มบุคคลต้องให้ความยินยอมดังกล่าวเพื่อสละการคุ้มครองของเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตามหลักการขอให้ศาลจำหน่ายคดีเนื่องจากมีศาลอื่นที่เหมาะสมกับการพิจารณาคดีมากกว่า กล่าวคือศาลของรัฐและรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในเขตดังกล่าว อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศไม่รวมอยู่ในข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้

 

การแก้ไข

 

อาจมีข้อมูลบนไซต์ที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ความผิด ความไม่ถูกต้อง หรือข้อผิดพลาด รวมถึงคำอธิบาย การกำหนดราคา ความพร้อมการใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความที่ผิด ความไม่ถูกต้อง หรือข้อผิดพลาด และปรับปรุงข้อมูลในไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การปฏิเสธความรับผิด

 

ไซต์นั้นได้รับการจัดให้มี “ตามที่เป็น” และ”ตามที่มี” ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการใช้ไซต์และบริการของเราเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด เราขอปฎิเสธโดยชัดแจ้งซึ่งคำรับรองและการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าประเภทใด ๆ อันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับไซต์และการใช้งานของผู้ใช้บริการ รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดถึงการรับประกันการใช้งาน เราไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาไซต์หรือเนื้อหาไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์และเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อ (1) ข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาและวัสดุอื่นๆ (2) ความเสียหายส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงและการใช้งานไซต์ของผู้ใช้บริการ (3) การเข้าถึงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือไม่ได้เป็นการใช้บริการที่ปลอดภัยของเราและ / หรือใด ๆ ที่มีอยู่ (4) การขัดขวางหรือการหยุดการถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือจากไซต์ (5) บั๊ก ไวรัส Trojan Horses หรือสิ่งที่อาจถูกส่งผ่านไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ (6) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาและวัสดุหรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เนื้อหาใด ๆ การโพสต์การส่งข้อมูล หรืออื่น ๆ ผ่านทางไซต์ เราไม่รับประกันรับรองความถูกต้อง หรือรับผิดชอบสำหรับการโฆษณาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่โฆษณาหรือเสนอโดยไซต์ของบุคคลที่สาม หรือไซต์ใด ๆ ที่ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ การเป็นส่วนหนึ่งกับหรือในวิธีใด ๆ ที่ในการตรวจสอบการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านสื่อใด ๆ หรือในสภาพแวดล้อมใด ๆ ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรใช้การตัดสินที่ดีที่สุดและดำเนินการตามข้อพึงระวังอย่างเหมาะสม

 

ข้อจำกัดความรับผิด

 

ไม่ว่าในกรณีใด เราหรือผู้อำนวยการ พนักงาน หรือตัวแทนของเราจะต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สาม สำหรับผลกระทบ คำเตือน เหตุการณ์ กรณีศึกษา ความเสียหายที่ไดเจากบทลงโทษไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการสูญเสียกำไร รายได้ ข้อมูล หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการใช้ไซต์นั้น แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรณีใด ๆ ที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ ความรับผิดของเราต่อผู้ใช้บริการสำหรับสาเหตุใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการกระทำเหล่านั้นทั้งหมด จะจำกัดอยู่ในระยะเวลาตามที่จะต้องจ่าย ในกรณีนี้ ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้น กฎหมายของรัฐและกฎหมายระหว่างประเทศบางส่วนไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัยหรือข้อยกเว้นของความเสียหายบางประการ หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการบางส่วนหรือไม่มีผลบังคับใช้ ผู้ใช้บริการอาจมีสิทธิ์อื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายดังกล่าว

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

 

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะป้องกันตัวเอง เรียกร้องค่าเสียหาย หรือกระทำการที่ไม่เป็นภัยต่อเรารวมถึงบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พันธมิตร และพนักงานทุกคนของเราจากการสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง หรือความต้องการใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดจาก: (1) การใช้งานไซต์; (2) ละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้; (3) การฝ่าฝืนการรับรองและการรับประกันของผู้ใช้บริการที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้; (4) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ (5) การกระทำที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ ของไซต์ที่ผู้ใช้บริการเชื่อมต่อผ่านไซต์ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาก่อนแล้วนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเพื่อขอรับค่าชดเชยความเสียหายโดยเฉพาะ และผู้ใช้บริการตกลงที่จะร่วมมือกับเราในการเรียกร้องค่าเสียหายที่ผู้ใช้บริการเรียกร้องมาหรือกล่าวอ้างถึง เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงกระบวนการเรียกร้อง การกระทำ หรือการดำเนินการใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหาย

 

ข้อมูลผู้ใช้U

 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่ผู้ใช้บริการส่งไปยังไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประสิทธิภาพของไซต์รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของผู้ใช้บริการ แม้ว่าเราจะทำการสำรองข้อมูลตามปกติเป็นประจำ แต่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลทั้งหมดที่ส่งหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่ทำโดยผ่านการใช้บริการไซต์ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลดังกล่าวและผู้ใช้บริการสละสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ต่อเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลดังกล่าว

 

การสื่อสาร ธุรกรรม และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

 

การเยี่ยมชมไซต์ การส่งอีเมลถึงเรา และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ เป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และยอมรับว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผย และการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่เราจัดให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมลและบนไซต์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา รายการสั่งซื้อ และรายการอื่นๆ และการจัดส่งประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ นโยบาย และบันทึกการทำธุรกรรมทางไซต์ ผู้ใช้บริการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หรือกฎหมายอื่นๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ต้องการลายเซ็นต้นฉบับหรือการส่งมอบหรือเก็บรักษาบันทึกที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์หรือเพื่อการชำระเงินหรือการให้สินเชื่อโดยวิธีการอื่นใดมากกว่าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ข้อตกลงอื่นๆ

 

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดำเนินงานใด ๆ ที่เราโพสต์ไว้บนไซต์หรือในส่วนที่เกี่ยวกับไซต์ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างผู้ใช้บริการและเรา ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงการใช้งานนี้จะไม่เป็นการสละสิทธิ์หรือข้อตกลงดังกล่าว ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะดำเนินการอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายอนุญาต เราอาจมอบหมายสิทธิ์และภาระหน้าที่ของเราให้ผู้อื่นได้ตลอดเวลา เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการกระทำที่เกิดจากสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมแล้วของเรา หากข้อตกลงหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อตกลงหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนั้นจะถูกตัดออกจากข้อตกลงการใช้งานและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์และการดำรงอยู่ของข้อตกลงที่ยังเหลือ จะไม่มีการร่วมทุน การเป็นหุ้นส่วน การจ้างงาน หรือการเป็นผู้แทนใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการกับเราอันเป็นผลมาจาก

ข้อตกลงการใช้งานหรือการใช้ไซต์นี้ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถูกนำมาใช้กับเราโดยอาศัยอำนาจตามร่างข้อตกลง ผู้ใช้บริการขอสละการป้องกันใด ๆ และทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการอาจมีตามแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้และขาดการลงนามโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงการใช้งาน

 

ติดต่อเรา

 

เพื่อให้สะดวกในการแก้ไขหรือรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับไซต์ หรือการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่;

 

World Wildlife Fund, Inc.

1250 24th St. NW

Washington, DC 20037

United States

preventpandemics@wwfus.org