Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho trang web được đặt tại trang webpppememics.org và tất cả các trang được kết hợp (Trang web). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư này. Xin lưu ý rằng Trang web được WWF sở hữu và quản lý và được lưu trữ tại và nhắm mục tiêu đến khán giả ở Mỹ. Nếu bạn truy cập Trang từ bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới, trong đó luật pháp hoặc các yêu cầu khác liên quan đến việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành ở Mỹ, thì thông qua việc bạn tiếp tục sử dụng Trang, bạn đồng ý chuyển dữ liệu của mình tới và xử lý tại Mỹ.

 

Chúng tôi thu thập thông tin gì qua trang web?

Chúng tôi thu thập cả Dữ liệu Cá nhân và Thông tin Khác thông qua Trang web này. Dữ liệu cá nhân nói chung có nghĩa là thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân một người. Thông tin khác có nghĩa là bất kỳ thông tin nào không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn hoặc không liên quan trực tiếp đến một cá nhân.

 

Chúng tôi thu thập thông tin qua trang web như thế nào?

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân về bạn khi bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân đó trực tiếp cho chúng tôi, khi các bên thứ ba như đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân về bạn hoặc khi Dữ liệu Cá nhân về bạn được tự động thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng trang web. Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, như sau:

– Tên

– Họ

– Địa chỉ email

– Vị trí

– Trình độ chuyên môn

– Chức danh

– Tên cơ quan hoặc tổ chức

– Thông tin bổ sung

 

Chúng tôi sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để thu thập Thông tin khác về việc bạn sử dụng Trang, bao gồm, trong số những thứ khác, địa chỉ IP, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, nội dung được truy cập trong khi trên Trang web và thời gian bạn truy cập Trang web. Chúng tôi hiện đang sử dụng Google Analytics để phân tích lưu lượng truy cập và tối ưu hóa SEO. Chúng tôi liệt kê bên dưới những dữ liệu mà bên thứ ba này trích xuất, nhưng vui lòng kiểm tra Chính sách bảo mật của riêng Google Google để tìm hiểu thêm.

Google Analytics: ẩn danh (loại trình duyệt, nhân khẩu học, cài đặt ngôn ngữ, lượt xem trang, thời gian / ngày), bút danh (địa chỉ IP)

Chúng tôi cũng sử dụng các nút bấm mạng xã hội được cung cấp bởi các dịch vụ như Twitter và Facebook. Việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba này là hoàn toàn tùy chọn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách quyền riêng tư và / hoặc thông lệ của các dịch vụ bên thứ ba này và bạn có trách nhiệm đọc và hiểu các dịch vụ của bên thứ ba đó.

 

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân như thế nào?

Xử lý dữ liệu cá nhân nói chung đề cập đến các hành động có thể được thực hiện liên quan đến dữ liệu, chẳng hạn như thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm việc đó. Các cơ sở hợp pháp để xử lý bao gồm sự đồng ý, sự cần thiết theo hợp đồng và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, hay lợi ích hợp pháp của người khác, như được mô tả dưới đây. Trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân dựa trên sự đồng ý mà bạn cấp cho chúng tôi tại thời điểm chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân đó. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng có thể cần xử lý Dữ liệu Cá nhân để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, nếu cần thiết để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc các chủ thể dữ liệu khác hoặc nếu cần thiết cho một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng.

 

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập qua trang web như thế nào?

Chủ yếu, chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn gửi để xác minh danh tính và các liên kết của bạn để bạn có thể được liệt kê công khai dưới dạng ký tên vào thư được đặt trên Trang web. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân và Thông tin khác của bạn để giúp chúng tôi quản trị, duy trì và cải thiện Trang web một cách hiệu quả (ví dụ: bao gồm trả lời các yêu cầu của bạn và cung cấp thông tin cập nhật về các điều khoản và điều kiện của Trang web), cũng như hỗ trợ chức năng chia sẻ xã hội như tùy chỉnh Trang web cho người dùng như bạn.

Ngoài các cách sử dụng được nêu ở trên, chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ liệu cá nhân và Thông tin khác mà chúng tôi thu thập trên cơ sở các lợi ích kinh doanh hợp pháp sau đây, có thể bao gồm:

  • Bảo vệ chống lại các mối đe dọa gian lận hoặc bảo mật
  • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

 

Chúng tôi sử dụng hiệu suất / phân tích cookie như thế nào?

Cookie hiệu suất / phân tích cho phép chúng tôi hiểu cách khách truy cập sử dụng Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách thu thập thông tin về số lượng khách truy cập vào Trang web, những trang nào khách truy cập xem trên Trang web của chúng tôi và thời gian khách truy cập xem các trang trên Trang web.

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie nhưng có tùy chọn chặn hoặc xóa cookie, điều này sẽ ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cũng như (tùy thuộc vào độ tinh vi của phần mềm trình duyệt của bạn) cho phép bạn quyết định chấp nhận từng cookie mới trong nhiều cách khác nhau. Bạn thường có thể truy cập các tùy chọn này thông qua Cài đặt của chế độ sử dụng ngay lập tức hoặc menu tương tự trong trình duyệt của bạn. Để biết thêm thông tin về cookie, bao gồm cách xem cookie nào đã được đặt và cách quản lý và xóa cookie, hãy truy cập www.aboutcookies.org hoặc www.allaboutcookies.org. Xin lưu ý rằng nếu bạn chặn hoặc xóa cookie, một số phần của Dịch vụ có thể không hoạt động đúng. Trong một số trường hợp, cookie có thể cho phép chúng tôi tổng hợp một số thông tin nhất định với Dữ liệu cá nhân khác mà chúng tôi thu thập và lưu giữ về bạn.

 

Chúng tôi có chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba không?

Chúng tôi sẽ không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân bạn gửi qua Trang web với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu và các dịch vụ tương tự khác.

 

Chúng tôi sử dụng biện pháp bảo mật nào?

Chúng tôi tìm cách bảo vệ Dữ liệu Cá nhân bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp dựa trên loại Dữ liệu Cá nhân và hoạt động xử lý áp dụng.

 

Bạn có quyền gì trong việc kiểm soát việc sử dụng dữ liệu của bạn?

  • Truy cập: Bạn có thể yêu cầu thêm thông tin về Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn và yêu cầu một bản sao của Dữ liệu Cá nhân đó. Bạn cũng có thể truy cập một số Dữ liệu Cá nhân của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ email tạipppandemics@wwfus.org.
  • Chỉnh lưu: Nếu bạn tin rằng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào chúng tôi đang lưu giữ về bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa hoặc bổ sung Dữ liệu Cá nhân bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ email tạipppandemics@wwfus.org
  • Xóa: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa một số hoặc tất cả Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.
  • Rút lại sự đồng ý: Chúng tôi đang xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn (như được nêu tại thời điểm thu thập dữ liệu đó) nhưng bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn thực hiện quyền này, thì bạn có thể phải cung cấp sự đồng ý rõ ràng trên cơ sở từng trường hợp để sử dụng hoặc tiết lộ một số Dữ liệu Cá nhân của bạn, nếu việc sử dụng hoặc tiết lộ đó là cần thiết để cho phép bạn để sử dụng một số hoặc tất cả các Dịch vụ của chúng tôi.
  • Tính di động: Bạn có thể yêu cầu một bản sao Dữ liệu Cá nhân của mình ở định dạng có thể đọc được bằng máy. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi truyền dữ liệu đến bộ điều khiển khác khi khả thi về mặt kỹ thuật.
  • Phản đối: Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để cho chúng tôi biết rằng bạn phản đối việc sử dụng hoặc tiết lộ thêm Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích nhất định, chẳng hạn như cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
  • Hạn chế xử lý: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thêm dữ liệu cá nhân của bạn.
  • Quyền khiếu nại: Bạn có quyền khiếu nại về các hoạt động của chúng tôi đối với Dữ liệu cá nhân của bạn với cơ quan giám sát của quốc gia bạn.